huishoudelijk reglement van de groninger voetbalvereniging:
’Oosterparkers’

De Groninger Voetbalvereniging “Oosterparkers” is ontstaan uit een fusie tussen B.R.C. te Groningen, opgericht 12 mei 1922, Oostelijke Boys, opgericht 1930 en Groen Wit, opgericht 1 juli 1933.
Het besluit waarbij de Vereniging “Oosterparkers” Koninklijk is goedgekeurd, is gedateerd 6 maart 1954 no. 35.
Als datum van oprichting wordt aangehouden 12 mei 1922.

Artikel 1, Algemene bepalingen

1. De vereniging genaamd voetbalvereniging Oosterparkers, hierna te
noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 18 mei 1945 en is
gevestigd te Groningen.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij-
zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op ……………………

Artikel 2, Leden

a. De vereniging bestaat uit:
– pupillen en aspiranten
– junioren
– senioren
– commissieleden
– leden van verdienste
– ere\leden
b. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben
bereikt. (Als peildatum geldt 1 januari)
c. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben
bereikt. (Als peildatum geldt 1 januari)
d. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder. (Als peildatum geldt
1 januari)

Artikel 3, leden van verdienste en ereleden

1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten jegens de vereniging door het bestuur als zodanig zijn benoemd.
Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op ereleden rusten geen geldelijke verplichtingen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden.

Artikel 4, donateurs

1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben met hun levenspartner en kinderen op vertoon van hun donateurkaart vrije toegang tot alle sportactiviteiten van de vereniging, tenzij van te voren door het bestuur anders is bepaald.
4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
5. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
6. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
7. a. Men kan lid worden van de club van honderd, wanneer men jaarlijks
een door OOSTERPARKERS vastgesteld minimum bedrag stort op de
rekening van de club van honderd.
b. Leden van de club van honderd hebben met hun levenspartner en
kinderen vrije toegang tot alle sportactiviteiten van de
voetbalvereniging, tenzij van te voren door het bestuur anders is
bepaald.
c. Het bestuur van de club van honderd bepaalt hoe het geld welke
binnenkomt van de leden van de club van honderd wordt besteed.

Artikel 5, het lidmaatschap

1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder-tekening van een door de secretaris te verstrekken aanmel-dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laatste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegenwoordiger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen worden gestaafd.
2. De kosten voor de aanmelding van leden worden door het bestuur vastgesteld. Deze kosten dienen bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
3. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.
4. Een lid is speelgerechtigd wanneer deze de leeftijd van zes jaar heeft bereikt en als spelend lid aangemeld is bij de K.N.V.B.
5. Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris, volgens artikel 7, lid 5a van de statuten.
6. Leden hebben met hun levenspartner en kinderen vrije toegang tot sportevenementen, die door de voetbalvereniging worden georganiseerd, tenzij van te voren door het bestuur anders is bepaald.

Artikel 6, aanneming van leden

1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toelating door de secretaris namens het bestuur genomen. De secretaris kan niet eigenmachtig iemand het lidmaatschap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

Artikel 7, Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
6. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
7. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie.
a. De contributie wordt voor de onderscheidende categorieën zoals vermeld in artikel 2 lid a. bepaald door de algemene ledenvergadering.
b. Vanaf het vierde lid uit één gezin, dat lid is van de vereniging, is geen contributie verschuldigd. c. De contributie dient voor 1 november van het lopende seizoen te zijn voldaan, indien hieraan niet wordt voldaan volgt uitsluiting van trainingen en wedstrijden. De vordering wordt dan in handen gegeven van een incassobureau. Degenen, die om financiële redenen hun contributie in 2 of 3 termijnen willen betalen kunnen hierover contact opnemen met een bestuurslid. d. Het niet, niet tijdig dan wel onvolledig betalen van de contributie wordt aangemerkt als wanbetaling. Dit kan uiteindelijk leiden tot een royement.
8. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging,
alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commis-
sies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de K.N.V.B.

Artikel 8, straffen

1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB. wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.
5. Van een ieder wordt verwacht, dat hij/zij iemand aanspreekt op diens handelwijze, wanneer deze niet overeenstemt met dit huishoudelijk reglement.
6. Sancties kunnen worden opgelegd, indien betrokkenen niet voldoen aan de verplichtingen van de leden, zoals in dit huishoudelijk reglement is vastgelegd.
1. Sancties kunnen bestaan uit:
a. Berisping.
b. Uitsluiting van wedstrijden en/of trainingen.
c. Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten.
d. Royement.
2. a. Waar het sancties betreft tegen jeugdleden, heeft het bestuur de
jeugdcommissie gemachtigd deze sancties op te leggen.
b. De jeugdcommissie stelt het bestuur op de hoogte van genomen
disciplinaire maatregelen.
c. Het gestrafte jeugdlid kan in beroep gaan bij het bestuur.

Artikel 9, club-tenue

Leden zijn verplicht bij wedstrijden te verschijnen in het OOSTERPARKERS-tenue. Dat willen zeggen:
a. shirt: groen
b. broek: wit
c. kousen: groen met witte rand aan de bovenzijde.
De aanvoerder dient een aanvoerdersband te dragen.
Het dragen van scheenbeschermers is tijdens wedstrijden en trainingen verplicht.

Reclame-uitingen moeten met in achtneming van de K.N.V.B.-reglementen op de kleding aangebracht worden.
Sponsorkleding dient alleen gebruikt te worden voor of tijdens de wedstrijden.
Sponsorkleding wordt altijd door de vereniging aangeschaft.

Artikel 10, bestuur

1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een pen¬ning¬meester en tenminste 2 leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
a. de algemene leiding van zaken;
b. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
c. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per 2 weken volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het bestuur zulks wensen.
4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkre¬gen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

Artikel 11, het dagelijks bestuur

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs¬vergade¬ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.
2. Taken van de voorzitter:
a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni-gingsleven;
b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
3. Taken van de secretaris:
a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is ver-plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren.
b. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.
4. Taken van de penningmeester:
a. beheert de gelden van de vereniging;
b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gel-den en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge¬noemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

Artikel 12, bestuursverkiezing

1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkie¬zing af. Het dagelijks bestuur treedt af volgens het onderstaand rooster.
1e jaar: voorzitter
2e jaar: secretaris
3e jaar: penningmeester
2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaar¬lijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is.
In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat¬stel¬ling door stemge¬rechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermel¬ding van de daaraan verbonden procedu¬re.
3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder¬tekenen door tenminste drie (of meer: naar keuze) stemgerech¬tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereid¬heidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu¬eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

Artikel 13, kascommissie

1. Conform artikel 12 van de statuten worden door de alge¬mene ledenverga¬de¬ring de leden van de kascommissie be¬noemd.
2. De kascommissie bestaat uit drie leden en twee reserveleden.
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en beschei¬den van de penning¬meester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechar¬geren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade¬ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 14, overige commissies

1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsor¬ganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ont¬slag van de leden ervan en de werkwij¬ze van die commis¬sies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetref¬fende verenigingsorgaan. Verenigingsorga¬nen zijn onder meer het (afde-lings)bestuur, de (afde¬lings)vergade¬ring en de com¬missies.
2. Er zijn in principe 7 vaste commissies , te weten:
1. jeugdcommissie
2. toernooicommissie
3. kantinecommissie
4. sponsorcommissie
5. redactiecommissie
6. technische commissie
7. activiteitencommissie
3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou¬dens tussentijds bedanken, voor één jaar of tot de op¬dracht is vol¬bracht of ingetrokken.
4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastge¬legd. Deze instructie wordt be¬schouwd als een onlosma¬kelijk deel van het huishou¬delijk reglement.
5. Elke commissie rappor¬teert tenminste één keer per kalen¬der¬jaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het or¬gaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten¬minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbe¬tref¬fende commissie heeft ingesteld.

Artikel 15, contributie

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergade¬ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings¬jaar eindigt, blijft niette¬min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Artikel 16, kostenvergoedingen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

Artikel 17, gebouwen van de vereniging

1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke¬lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.
Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige medede¬ling aan de leden.
Kantinebeheer:
1. De kantinebeheerder dient zich te houden aan de door het bestuur opgestelde werkafspraken.
2. Het kantinebeheer valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.
3. a. Het in gevolge van de Drank- en Horecawet door de algemene
ledenvergadering vastgestelde bestuursreglement dient nageleefd te
worden. b. In het bestuursreglement zijn o.a. opgenomen de wettelijke bepalingen
omtrent alcoholverstrekking en de schenk- en sluitingstijden.
4. De kantinebeheerder ziet er op toe, dat een ingesteld rook- en/of alcoholverbod wordt nageleefd.
5. De kantinebeheerder zorgt zelf – in overleg met het dagelijks bestuur – voor voldoende kantinehulpen.
6. Commissies organiseren onder auspiciën van de voetbalvereniging activiteiten zoals: open dag, jeugdtoernooi, kaart- en dartavonden, enz.

Artikel 18, wedstrijden

1. De spelers zullen op een door het (afdelings)bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhinde¬ring is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbe¬treffende team.
2. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het (afdelings)bestuur. De leider is de eerst verantwoordelij¬ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het (afde¬lings)bestuur.
3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge¬schreven kleding te verschijnen.
4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij¬den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer¬der en de leider.
5. Het (afdelings)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrij¬den, waarvoor door de KNVB toestem¬ming is verleend.
6. Van het behalen van prijzen, kampioenstitels of premiën door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wed¬strijd vertegenwoordigen, geschiedt aanteke¬ning in een daar¬toe bestemd geschrift. Bedoelde prijzen en premiën zijn eigen¬dom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.
7. Kleedkamers dienen door de leden na een training en een (uit-)wedstrijd netjes te worden achtergelaten. Het is niet toegestaan in het kleedgebouw te roken. Het is niet toegestaan in het kleedgebouw alcohol te nuttigen. Er dient netjes omgegaan te worden met het materiaal zoals: ballen, pilonnen, kleding, doelen, enz.
8. Deelname aan wedstrijden/toernooien/trainingskampen en overige activiteiten welke in naam van de vv Oosterparkers worden georganiseerd dienen vooraf bij het bestuur te zijn aangemeld.

Artikel 19, gedragsregels

1. Voor, tijdens en na OOSTERPARKERS-activiteiten dient een ieder die namens OOSTERPARKERS betrokken is bij deze activiteiten, de volgende gedragsregels in acht te nemen:
a. Respect voor de tegenstanders; niet opzettelijk blesseren en niet vernederen in woord en gebaar.
b. Respect voor je medespelers.
c. Acceptatie van het gezag van de scheidsrechter en assistent-scheidsrechter; ook na een wedstrijd wordt er niet met het arbitrale trio geredetwist over genomen beslissingen.
d. De aanvoerder bedankt na afloop van de wedstrijd het arbitrale trio; van de overige spelers en leider(s) wordt verwacht, dat ze in elk geval de scheidsrechter bedanken voor de leiding.
e. Geen fysiek en verbaal geweld (ruw spel, grof taalgebruik – waaronder vloeken –schelden en beledigen).
f. Acceptatie van het gezag van de leiding van je team, het bestuur.
g. Na afloop van wedstrijden en trainingen wordt er gedoucht.

Artikel 20, aansprakelijkheid van de leden

1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor¬zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok¬kene(n) wordt aange-toond.
2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen de leden aan¬spra¬kelijk worden gesteld.

Artikel 21, representatie

Bij onderstaande gebeurtenissen worden namens de vereniging, indien de secreta¬ris hiervan tijdig kennis heeft kunnen nemen, door het bestuur te bepalen attenties verstrekt:
a huwelijk van een lid;
b geboorte zoon/dochter van een lid:
c tijdens ziekte, bij thuisverblijf na minimaal 2 weken ziekte¬duur;
d tijdens ziekte, na een verblijf van een week in het zie¬ken¬huis;
e bij overlijden van een lid, zijn/haar echtgeno(o)t(e) of kind;
f bij het 25-, 40- of 50-jarige verenigingsjubileum van een lid;
g overige representaties en attenties te bepalen door het bestuur.

Artikel 22, het clubblad, website en teletekst

1. Het clubblad ‘De Oosterparker’ verschijnt 2x per seizoen door de redactiecommissie onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereni¬ging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aange¬we¬zen bestuurs¬lid plaats¬nemen. De redactiecommissie is verant¬woorde¬lijk voor het samenstel¬len, verschijnen en verspreiden van het club¬blad.
2. De website www.oosterparkers.nl wordt up-to-date gehouden door een webmaster.
3. Informatie over te spelen wedstrijden, trainingen etc. wordt via RTV-Noord teletekstpagina 620 kenbaar gemaakt aan de leden.

Artikel 23, sponsoring

Voor het opstellen en voor het aangaan van sponsorcontracten, heeft de vereniging een sponsorcommissie bestaande uit 4 leden, waarvan tenminste 1 bestuurslid dient te zijn.

Artikel 24, wijziging van het huishoudelijk reglement

1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra¬gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestel¬de wijziging van het huis¬houde¬lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade¬ring in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon¬den.
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenmin¬ste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroe¬pen en gehou¬den waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 25, slotbepalingen

1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge¬lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle¬ment treden in werking 14 dagen na het ver¬schij¬nen van het clubblad waarin de tekst van het regle¬ment is opgeno¬men.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato ………..

Namens het bestuur van de vereniging.

De voorzitter: De secretaris: